What Are Enneagram Stances and Why Are They Important?

تست اینیاگرام چیست و دانستن آن چه اهمیتی دارد؟

اینیاگرام یا اینیاگرام شخصیت، روشی است بسیار ارزشمند برای شناخت خود. به کمک این روش می‌توانیم درک بهتری از انگیزه‌های خودمان برای انجام کارهای گوناگون را داشته و  متوجه ریشه و دلیل انجام تصمیم‌های گوناگون خود را درک کنیم. تست شخصیت‌شناسی اینیاگرام، دربرگیرنده‌ی ۹ گونه‌ی شخصیتی است که به کمک ... دنباله‌ی نوشته