فصل ۲، قسمت ۱: چگونگی تشکیل یک تیم/گروه کاری (مانند مدل بلبین)