فصل ۱، قسمت ۹: جمع‌بندی فرآیند، سیستم و استانداردسازی