فصل ۱، قسمت ۴: موضوع‌های انگیزشی در سازمان، از نگاه رفتاری