نوآوری

حقیقت تلخ درباره‌ی داشتن فرهنگ نوآورانه

حقیقت تلخ درباره‌ی داشتن فرهنگ نوآورانه

فرهنگی که در شرکت باعث نوآوری شود تنها برای ساختار شرکت سودمند نخواهد بود. با داشتن چنین فرهنگی هم مدیران و هم کارکنان شرکت از امتیازهای آن بهرمند می‌شوند. در همایش‌هایی که در شرکت‌‌ و کشورهای گوناگون من – نویسنده‌ی مقاله: آقای Gary Pisano – شرکت کردم از مدیران بسیاری ... دنباله‌ی نوشته