بازخورد به مدیران

چگونه مديران می‌توانند از دیدگاه و موضوع‌هایی که کسی شهامت گفتن آن‌ها را ندارد، آگاه شوند؟

چگونه مدیران می‌توانند از دیدگاه و موضوع‌هایی که کسی شهامت گفتن آن‌ها را ندارد، آگاه شوند؟

بسیاری از مدیران از دیدگاه و نگاه کارمندان خود آگاه نیستند. پرسش و پاسخ آنلاینی با این موضوع که «آیا کارکنان با مدیران خود آن اندازه راحت هستند که بازخوردهای حساس و مهم، به ویژه هنگامی که این بازخوردها درباره‌ی رفتار خود مدیران است، را در میان بگزارند؟» از سوی ... دنباله‌ی نوشته