تحلیل ریسک

مدیریت ریسک فرآیندها

چگونگی تحلیل ریسک‌های انجام فرآیند

چگونگی تحلیل ریسک‌های انجام فرآیند انجام هر فرآیندی در دل خود دارای گونه‌ای از ریسک است که می‌تواند به نتیجه‌هایی ناخواسته بیانجامد. یافتن منشا ریسک، به همان اندازه‌ی اعتبار و اهمیت فرآیند، باعث می‌شود تا سازمان برای پیشآمدهای ناخواسته‌ای که می‌تواند رخ دهد برنامه داشته باشد؛ و بدین گونه، انجام ... دنباله‌ی نوشته