اهمیت حمایت مدیرمان از ما

هنگامی که مدیرمان از ما پشتیبانی نمی‌کند، چه کار کنیم؟

هنگامی که مدیرمان از ما پشتیبانی نمی‌کند، چه کنیم؟

  همان‌گونه که معروف است، ۸۰٪ صحبت درباره‌ی شما نه در برابر شما بلکه هنگامی که شما در اتاق نیستید گفته می‌شود و بسیار پیش می‌آید هنگامی که مدیرمان از ما پشتیبانی می‌کتد بدون آنکه در جریان باشیم از چنین امتیازی بهره‌مند شویم.البته این یک طرف داستان می‌تواند باشد و ... دنباله‌ی نوشته